Gwarancje

Nasze kabiny sypialne objęte są 12 miesięczną gwarancją od daty nabycia produktu. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne kabiny sypialnej wygasają po upływie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Gwarancja i rękojmia obejmuje: bezpłatne naprawy, wymianę części, jeżeli wada będzie wynikała wyłącznie z winy producenta.

Naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie firmy Wejkama w Mikołajowicach 229, gdzie powinien zostać dostarczony pojazd z kabiną sypialną.

Ograniczenia gwarancji:

Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych:

-na skutek niewłaściwej eksploatacji tj. użytkowania, obsługi, konserwacji, transportu w kabinie przedmiotów mogących ją uszkodzić,

-w wyniku zdarzeń drogowych niezależnych od producenta, wandalizmu i innych zdarzeń losowych w tym klęsk naturalnych oraz oddziaływania środowiska zewnętrznego np. soli drogowej,

-poprzez uderzenie, zadrapanie, odkształcenie powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbania,

-na skutek szkodliwego działania substancji chemicznych

Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne nie obejmuje w przypadku:

-kabiny sypialnej, w której dokonano bez wiedzy producenta jakichkolwiek zmian technicznych i napraw

-usunięcia znaków firmowych producenta (naklejek)

-modyfikacji powłok lakierniczych, poszycia zewnętrznego lub innej ingerencji w elementy trwale związane
 z produktem